Bimeks

Bimeks

Teknolojinin Kalbi Burada Atiyor.

Yetkili : Özkan Bey
Sektör : Elektrik ve Elektronik
Adres : Şanlıurfa / Merkez
Mimar Sinan Mah. Tekel Cad. Akgün Apt. Alti No:16/A

İLETİŞİM

0 (414) 316 22 11
0 (414) 314 22 13
0 (850) 222 50 22
Bimeks Ulaşım
Bimeks
Bimeks
Bimeks
Bimeks
Bimeks
Bimeks

HAKKINDA

 1990 y?l?nda Akgiray Ailesi taraf?ndan kurulan Bimeks, 2007 ve 2008 y?llar?nda CNBC–E Business, Interpro Bili?im 500 taraf?ndan Türkiye’nin en h?zl? büyüyen ?irketi olarak de?erlendirilmi?tir.

Mü?terilerine Aral?k 2012 itibariyle, Türkiye’nin 41 ?ehrinde 70 adet ma?azada toplam 42.900 m²’lik sat?? alan?nda bili?im teknolojisi, tüketici elektroni?i, beyaz e?ya ve küçük ev aletleri sunan Bimeks, Türkiye’nin lider ve öncü markalar?ndan biridir.

Özgün hizmet ve perakendecilik konsepti ile mutlu, güvenli ve keyifli bir al??veri? deneyimi ya?atan Bimeks, mü?teri sadakatinde liderli?ini korumaktad?r.

2011 y?l?nda Bimeks, verimlili?e odakl? politika ve uygulamalar?na özkaynaklar?n? güçlendirme at?l?m?n? da ilave etmi?tir. Bimeks’in toplam cirosu 2011 y?l?nda 396 Milyon TL olarak gerçekle?mi? olup; ?irket son 8 y?lda sat?? hacmini y?ll?k ortalama %40 oran?nda art?rm??t?r.

Bimeks’in hedefi, 2015 y?l? sonunda 81 ilde toplam 154 ma?azaya ula?makt?r. Ortaklar? aras?nda Londra merkezli yat?r?m fonu RP Capital Grubu’nun da yer ald??? Bimeks’in ço?unluk hissesi Akgiray Ailesi’ne aittir. Bimeks, ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas?'nda i?lem görmeye ba?layan ilk teknoloji perakende ?irketidir.

Ma?azadan Sat??;

Bimeks ma?azalar?ndan sat?n alm?? oldu?unuz ürünleri 3 gün ve 21 gün boyunca herhangi bir neden göstermeksizin a?a??daki ?ekillerde iade edebilirsiniz.

Ma?azaya bizzat müracaat ederek veya internet sitemizdeki talep formu ile ba?vurarak

Mü?teri hizmetlerimizi arayarak (lütfen telefon görü?mesi s?ras?nda fatura numaran?z? ya da varsa takip numaran?z? bildirmek için belgeleri haz?r tutun)

Ürünü ma?azam?za getirerek (lütfen faturan?z? ve ödeme yapt???n?z kredi kart?n?, firma ad?na fatura kestirmi?seniz iade faturas?n? birlikte getirmeyi unutmay?n)

?ade etmek istedi?iniz ürünün sat?n al?nd??? andaki gibi kusursuz, eksiksiz ve kullan?lmam?? olmas? (denemek için ürünün kutusunu açt?ysan?z kutuya, ürüne ve aksesuarlara zarar vermeden) orijinal kutusunda, aksesuarlar?, kitapç?klar? ve köpükleri ile birlikte geri getirilmesi durumunda iade i?lemleriniz ba?lat?labilecektir. Ürünle birlikte verilen tüm hediyelerinde kusursuz olarak teslim edilmesi zorunludur.

1 Fatura tarihi itibari ile 3 gün içerisindeki ürünleriniz için ödedi?iniz bedel tutar?nda HED?YE ÇEK? verilir. ?ade i?lemlerini a?a??daki durumlarda yapamay?z;

Faturan?z (firma ad?na kesilmi? faturalar için iade faturas? da birlikte) ma?azaya getirilmemi?se;

Sözle?me ile ba?lat?lm?? bir hizmet var ise (GSM, GPRS aboneli?i, garanti paketi, hizmet paketi v.b.);

Koruma band? bulunan ürünlerin band?n?n ç?kar?lmas? durumunda;

Özel sipari?le yap?lan sat??larda,

Tonerli / Kartu?lu ürünlerin kullan?lm?? olmas? durumunda,

Ko?ulsuz iade edilemeyen ürünler;

Cep telefonlar?

LCD / Plazma TV,

Ev Sinema Sistemi

DVD / VCD (Yaz?l?m, Oyun, Film),

Kitap

Navigasyon cihazlar?

Kulakl?klar (Bluetooth, müzik, vb.)

Sarf malzemeleri (yaz?c? kartu?u, toneri, ka??d?, CD, DVD medya vb.)

Oyun konsolu (Sony PlayStation, Sony PSP, Nintendo Wii)

Projektörler

Beyaz e?ya

Küçük ev aletleri

Ki?isel bak?m ürünleri

Uydu Al?c?lar (Receiver)

OEM Ürünleri (Anakart, Ekran kart?, Hard disk, CPU, TV kart?)

Oyuncaklar

Oto Teyp

"Presli Ambalaj?" aç?lm?? tüm ürünler

2 Fatura tarihi itibari ile 21 gün içerisindeki, 21 gün garanti etiketi sökülmemi? tüm ürünler iade al?narak, para iadesi veya Bimeks Hediye Çeki verilir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için ma?aza personelinden ürününüzü etiketlemesini isteyiniz.

?nternet Üzerinden Sat??;

Bimeks web sitesinden sat?n alm?? oldu?unuz ürünleri 7 gün boyunca herhangi bir neden göstermeksizin a?a??daki ?ekillerde iade edebilirsiniz.

Internet sitemizdeki iade formu ile ba?vurarak;

Mü?teri hizmetlerimizi arayarak (lütfen telefon görü?mesi s?ras?nda fatura numaran?z? ya da varsa takip numaran?z? bildirmek için belgeleri haz?r tutun),

385 say?l? vergi usul kanunu genel tebli?i uyar?nca; vergi mükellefi de?ilseniz, alm?? oldu?unuz ürünü iade ederken faturada iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurularak ve imzalayarak ürün ile birlikte fatura gönderilmelidir.

?ade etmek istedi?iniz ürünün sat?n al?nd??? andaki gibi kusursuz, eksiksiz olmas? (denemek için ürünün kutusunu açt?ysan?z kutuya, ürüne ve aksesuarlara zarar vermeden) orijinal kutusunda, aksesuarlar?, kitapç?klar? ve köpükleri ile birlikte geri getirilmesi durumunda iade i?lemleriniz ba?lat?labilecektir. Ürünle birlikte verilen tüm hediyelerinde kusursuz olarak teslim edilmesi zorunludur.

* 4822 say?l? kanunla de?i?ik 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunda ma?azadan yap?lan al??veri?lerde ko?ulsuz iade yoktur. Bimeks Bilgi ??lem ve D?? Ticaret A.?. gerekli gördü?ü durumlarda iade almama hakk?n? sakl? tutar.

** 4822 say?l? kanunla de?i?ik 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunda kap?dan ve mesafeli (Internet, telefon, v.b.) sat??larda ise 7 gün sözle?meden cayma hakk? tüketiciye kanunla verilmektedir.

ETİKETLER

sanliurfa bimeks magazasi teknoloji magazasi urfa bimeks bimeks sanliurfa magazasi elektronik ev aletleri bilgisayar cep telefonu küçük ev aletleri leptop